Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Günhan, B. C. ve Başer, N. (2007). Geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 68-76.

Sorumlu Yazar: 
Berna Cantürk Günhan
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları için faktör analizine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve buna ek olarak Split-half yöntemi ile de güvenirlik araştırılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 25 madde
Olumlu Öz-yeterlik İnançları (12) : Geometrideki kavramları rahatlıkla anlayabilirim.
Geometri Bilgisinin Kullanılması (6) : Geometri bilgimi diğer derslerde kullanabilirim.
Olumsuz Öz-yeterlik İnançları (7) : Geometri konusunda yeterli bilgiye sahip değilim.

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) biçiminde derecelendirilmiştir.
İletişim: