Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdişçi, S. ve Katrancı (2019). Ortaokul düzeyinde geometriye yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi.Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1563-1573. doi:10.24106/kefdergi.3152

Sorumlu Yazar: 
Selda Özdişçi
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu faktörler; Olumlu tutumlar, Olumsuz tutumlar ve Teknolojidir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin mükemmel derecede uyum sergilediği belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa iç tutarlığı .886 olarak görülmektedir. Olumlu tutumlar faktörünün iç tutarlılığı .924, olumsuz tutumlar faktörünün iç tutarlılığı .728 ve teknoloji faktörünün iç tutarlılığı ise .909 olarak elde edilmiştir.

Ölçek 24 madde üç faktörlü yapıdadır.
Olumlu Tutumlar (1m): Geometri konularını diğer matematik konularına göre daha çok severek çalışırım.
Olumsuz Tutumlar (24m): Geometri problemlerini çözdükten sonra kendimi çok yorgun hissederim.
Teknoloji (15m): Geometri konuları teknoloji kullanılarak işlendiğinde dersler daha zevkli geçiyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılıyorum, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: