Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Kimya Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskicioğlu, A.,.& Alpat, Ş. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Kimya Dersi Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi:Kimya Eğitimi, 2(2), 185-212.

Sorumlu Yazar: 
Açelya Pelin Eskicioğlu
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi uygulaması sonrasında maddelerin 3 alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Ayrıca bu maddelere doğrulayıcı faktör analizi uygulaması ile ölçeğin uyarlama çalışması yapılmış ve uygun olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı 0.962’dir. Ölçeğin alt faktörlerinin güvenirlik katsayıları 0,951 ile 0,871 arasında bulunmuştur.

Ölçek 3 faktörlü 31 maddeden oluşmaktadır.
Kimya Araştırmaya İlgi ve Performansa Yönelik (1m): Kimya ile yaşam arasındaki ilişkiyi merak ederim.
İşbirlikli Çalışma ve İletişime Yönelik (17m): Kimya derslerinde grupça çalışmayı gereksiz görürüm.
Kimya Öğrenmeye Katılım (31m): Kimya ile ilgili belgeselleri izlemeyi severim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: