Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C., Şenocak, E. ve Taşkesenligil, Y. (2009). Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-117.

Sorumlu Yazar: 
Cemal Tosun
Geçerlik: 

Ölçeğin içerik geçerliği için dört deneyimli kimya öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerden, bu
ölçekteki maddelerin kimya derslerindeki öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetleri kapsayıp kapsamadığı sorulmuştur. Öğretmenler geri dönüt olarak, ölçek maddelerinin büyük oranda bu derslerdeki sınıf içi öğrenme faaliyetleri içerdiğini bildirmişlerdir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur.

Ölçek 37 maddeden oluşmaktadır.
Kimya dersinde öğrencilerin büyük çoğunluğu tartışmalara katılır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: