Kimya Motivasyon Ölçeği II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.

Sorumlu Yazar: 
Cemal Tosun
Geçerlik: 

Ölçeğin üniversite öğrencileri için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; χ2/df= 2.29, GFI= .88, AGFI= .84, RMSEA= .070, CFI= .96, NNFI= .95, RMR= .52, SRMR= .59 şeklindedir. Lise öğrencileri için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; χ2/df= 2.65, GFI= .88, AGFI= .85, RMSEA= .074, CFI= .96, NNFI= .95, RMR=.099, SRMR= .059 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin üniversite öğrencileri için hesaplanan güvenirlik iç tutarlılık katsayısı (CronbachAlpha) toplam ölçek için .894, lise öğrencileri için ise .840 olarak hesaplanmıştır.

Toplam 25 Madde
5 Alt boyut
İç Motivasyon
Kendini Tanıma
Öz-yeterlik
Not Motivasyonu
Kariyer Motivasyonu

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: