Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2019). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 288-302. doi: 10.17679/inuefd.531733

Sorumlu Yazar: 
Ufuk ERDOĞAN
Geçerlik: 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 24 maddenin beş faktör altında toplandığı ve faktör yüklerinin .46 ile .84 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum değerleri, ölçek için model-veri uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa katsayılarının .84 ile .91 arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Kişiler arası ilişkiler (6m): Okulumdaki iş arkadaşlarımın katıldığı sosyal etkinliklere ben de katılırım.
Örgüt politikası (4m): Okulumda sözü dinlenen kişilerin kimler olduğunu biliyorum.
Mesleki yeterlik (5m): Mesleğimi en ince ayrıntılarına kadar biliyorum.
Amaç ve değerlere uyum (5m): Okulum tarafından öğrencilere kazandırılan değerleri benimsiyorum.
Örgüt dili ve tarihi (4m): Okulumun geçmişten bugüne uzanan geleneklerini biliyorum.

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: