Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, İ. ve Kızmaz, Z. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 10(3), 1135-1153.

Sorumlu Yazar: 
İrfan Yıldırım
Geçerlik: 

Faktör yüklerine bakıldığında: 1. faktörde .44-.78 arası; 2. faktörde .37-.76; 3. faktörde .39-.76 aralığında değiştiği görülmektedir. Ölçek genelinde maddelerin faktör yüklerinin .37-.78 arasında değiştiği, en düşük faktör yükünün .37 olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Üç boyutlu ölçekten elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık
katsayısı birinci boyut için .84, ikinci boyut için .85, üçüncü boyut için .71’tür. Üç
boyutlu ölçeğin alfa tutarlılık katsayısı ise .91’dir.

28 madde ve 3 alt boyut
Fiziksel Şiddet (9 m)
Sözel Şiddet (13 m)
Ekonomik Şiddet (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: