Ormanlara İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirkaya, H. ve Genç, H. (2006). Ormana İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 39-46.

Sorumlu Yazar: 
Hilmi Demirkaya
Geçerlik: 

Gerek madde yazım sürecinde izlenen aşamalar, gerekse madde toplam test
korelasyonun yüksekliği, ölçeğin kapsam geçerliğini sağladığını kanıtlamaktadır.
Ayrıca, ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Faktör
analizi sonucunda, ölçeği oluşturan maddelerin altı faktör şeklinde dağılım gösterdikleri
izlenmiştir

Güvenirlik: 

“Ormanlara İlişkin Tutum Ölçeği”nin güvenirliği, Cronbach Alpha katsayısı
hesaplanarak belirlenmiştir. Ölçeğin deneme formundaki 69 madde üzerinden Cronbach
Alpha katsayısı .86’dır. Maddeler seçildikten sonra, 36 maddenin Cronbach Alpha
katsayıları tekrar hesaplanarak .90 bulunmuştur. Bu sonuç; ölçeğin güvenilir ölçme
yaptığını göstermektedir.

6 Alt boyut ve 36 Madde
1. Alt boyut (8 m): Ormanlarla ilgili toplantı ve etkinliklere severek katılırım.
2. Alt boyut (7 m): Türkiye ormanlarında bir yangın çıkarsa, ev ve iş yerlerine zarar vermediği müddetçe yanmasına izin verilmelidir.
3. Alt boyut (6 m): Ağaçların nasıl oksijen ürettiklerini öğrenmek sıkıcıdır.
4. Alt boyut (6 m): Bir ormanın orman ürünleri (kereste, kağıt, odun vb.) sağlaması, insanların onu güzel bulmasından daha önemlidir.
5. Alt boyut (6 m): Bir ormanda yer alan ağaçları sevme düşüncesi bana göre saçmalıktır.
6. Alt boyut (3 m): İnsanlar, tahrip etmeden de ormanlardan yararlanabilirler.

Derecelendirme: 
5’li likert (1= hiç katılmıyorum – 5 = tamamen katılıyorum)
İletişim: