Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tabuk, M. ve Hacıömeroğlu, G. (2015). Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 245-260.

Sorumlu Yazar: 
Mesut Tabuk
Geçerlik: 

Analiz sonucunda uyum indeksi değerleri sırasıyla c2=1117,47, sd=460 GFI=0.74 AGFI=0.70 CFI=0.82 NNFI=0.80 RMR=0.10, SRMR=0.08 ve RMSEA=0.08 olarak hesaplanmıştır. Ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı (x²=c²/sd) 2.55 olarak hesaplanmıştır. MİTÖ’nin geçerlik çalışması için verilere Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) değeri hesaplanmış ve Barlett Küresellik Testi yapılmıştır. Geçerlik çalışması kapsamında KMO değerinin 0.929 olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için tümü için cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.785’tir.

Toplam 32 madde 2 alt boyut
Öz-güven (18 m): Matematiğe ilişkin kendime olan güvenim yüksektir.
Matematiğin Değeri (14 m): Matematiksel becerilerimi geliştirmek isterim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: