Örgütsel Sinizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Kalağan
Geçerlik: 

Ölçek bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyut ve 13 maddeden oluşmaktadır. Bilişsel boyut beş madde (faktör yük değerleri aralığı: 0.76 0.82), duyuşsal boyut dört madde (faktör yük değerleri aralığı: 0.74 -0.89) ve davranışsal boyut dört maddeden (faktör yük değerleri aralığı: 0.67 -0.90) oluşmaktadır. Boyutların açıkladığı varyans oranları bilişsel boyut için yüzde 29,099; duyuşsal boyut için yüzde 27,177 ve davranışsal boyut için yüzde 22,398 olmak üzere toplam yüzde 78,674 olarak belirlenmiştir.
ÖSÖ’nün, özgün formunda bulunan boyutların doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. DFA sonucunda, uyum indeksleri [χ2=190.69, sd=62, p<0.001], (χ2/ sd)=3.07, RMSEA=0.099, GFI=0.88 ve AGFI=0.82 olarak bulunmuştur. Uyum indeksleri incelendiğinde, χ2/sd, RMSEA, GFI ve AGFI değerlerinin kabul edilebilir durumda olmadığı gözlenmiş ve bu amaç doğrultusunda madde 12 ile madde 13 arasında modifikasyon uygulanmıştır. Modifikasyon sonrasında, örgütsel sinizm ölçeğine ilişkin uyum indeksleri [χ2=137.23, sd=61, p<0.001], (χ2/ sd)=2.25, RMSEA=0.077, GFI=0.91, AGFI=0.87 olarak bulunmuştur. Bulgular, uyum indekslerinin GOF kriterlerine göre kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir (Hair, Anderson, Tahtam ve Black, 1998). Sonuç olarak ölçeğin üç faktörlü yapısı, DFA ile de doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı tüm maddeler için 0.931 iken; boyutlar için sırasıyla 0.913, 0.948 ve 0.866 olarak hesaplanmıştır.

1. Çalıştığım kurumda, söylenenler ile yapılanların farklı olduğuna inanıyorum.
2. Çalıştığım kurumun politikaları, amaçları ve uygulamaları arasında çok az ortak bir yön vardır.
3. Çalıştığım kurumda, bir uygulamanın yapılacağı söyleniyorsa, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
konusunda kuşku duyarım.
4. Çalıştığım kurumda, çalışanlardan bir şey yapması beklenir, ancak başka bir davranış ödüllendirilir.
5. Çalıştığım kurumda, yapılacağı söylenen şeyler ile gerçekleşenler arasında çok az benzerlik görüyorum.
6. Çalıştığım kurumu düşündükçe sinirlenirim.
7. Çalıştığım kurumu düşündükçe hiddetlenirim.
8. Çalıştığım kurumu düşündükçe gerilim yaşarım.
9. Çalıştığım kurumu düşündükçe içimi bir endişe duygusu kaplar.
10. Çalıştığım kurum dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler konusunda yakınırım.
11. Çalıştığım kurumdan ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım kişilerle anlamlı bir şekilde bakışırız.
12. Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında konuşurum.
13. Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki uygulamaları ve politikaları eleştiririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (5) Tamamen katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kısmen katılıyorum. (2) Katılmıyorum, (1) Hiç katılmıyorum
İletişim: