Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşdan, M. (2013). İlköğretim okullarında Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 1-24.

Sorumlu Yazar: 
Murat Taşdan
Geçerlik: 

İlköğretim Okullarında Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeğinin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla temel bileşenler analizi yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

İlköğretim Okullarında Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeğinin güvenilirlik düzeyinin belirlenmesinde Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: