Örgütsel Hafıza Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Limon, İ. (2016). Örgütsel Hafıza Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 8-19.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Limon
Geçerlik: 

Ölçeğin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( RMSEA=0,062; x2 / df= 2,219; RMR=0,52; GFI=0,901; CFI=0,936; NFI=0,896 ve AGFI= 0,872). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .602 ile .881 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .747 ile .896 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .891 olarak hesaplanmıştır.

20 madde 5 alt boyut
Okulun Geçmişi ile İlgili Bilgi (5 m):
Sosyo-politik Bilgi (6 m):
Mesleki Bilgi (4 m):
Mesleki Ağlar (3 m):
Sektörel Bilgi (2 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: