Örgütsel Belirsizlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, M. (2015) Yöneticilerin açık liderlik özellikleri ve sosyal ağları benimseme durumlarının örgütsel belirsizlik üzerindeki etkileri: Fırat üniversitesi örneği (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD, Elazığ.

Sorumlu Yazar: 
Murat Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: