Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Göstergeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S. ve Çebi, A. (2015). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarına yönelik temel göstergeler: Bir ölçek geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 507-522.

Sorumlu Yazar: 
Ünal Çakıroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 28 madde
Teknoloji Okuryazarlığı (7 m)
Teknoloji ile Öğretim (6 m)
Teknoloji-mesleki gelişim (6 m)
Etik ve Politikalar (5 m)
Organizasyon ve Yönetim (4 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: