Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(2), 332-345.

Sorumlu Yazar: 
Kürşad Yılmaz
Geçerlik: 

KMO değeri 0.90 olarak hesaplanmıştır. Bartlett Küresellik Testi sonucu ise [χ2=8426.99; df=1176; p<.00] manidar bulunmuştur.
DFA ile elde edilen bulgulara göre χ2/sd oranı 2.66 bulunmuştur. Diğer uyum iyiliği indeksleri şöyledir: GFI=0.82, AGFI=0.78, RMSEA=0.08, RMR=0.05, SRMR=0.08, CFI=0.80, NFI=0.72, NNFI=0.77, PGFI=0.67.
Açıklayıcı faktör analizi ile dört faktör ortaya çıkarılmıştır. Dört faktörünün birlikte açıkladığı varyans oranı ise %52.22’dir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısına göre kişisel gelişim” faktörü için 0.79, “mesleki duyarlılık” faktörü için 0.74 “kuruma katkı” faktörü için 0.86, ve “duygusal emek” faktörü için 0.80 ve ölçeğin tümü için 0.90 bulunmuştur. Yani faktörler için α katsayılarının 0.74–0.86 arasında değiştiği belirlenmiştir.

4 alt boyut,24 madde

Kişisel Gelişim (5 m): Tatillerde bile derslerimle ilgili okumalar yaparım.

Mesleki Duyarlılık (5 m): Okul gelişim-yönetim ekiplerinde görev almaya gönüllü olurum.

Kuruma Katkı (8 m): Meslektaşlarımla bilgi alış verişinde bulunmak
benim için önemlidir.

Duygusal Emek (6 m): Meslektaşlarımla aramda sorun olsa bile,
ilişkilerimi profesyonelce sürdürürüm.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: