Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kesici, A., Pesen, A. ve Oral, B. (2017). Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet KESECİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

16 Madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: