Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 965-992.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut 30 madde
Konu Merkezli Tasarım
Öğrenci (öğrenen) Merkezli Tasarım
Sorun (problem) Merkezli Tasarım

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: