Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeğİ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, U., & Yıldırım, N. (2015). Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-International Journal of Educational Research, 6(1), 70-83.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Akın
Geçerlik: 

Ölçek taslağının yapı geçerliğini test etmek ve nasıl boyutlandığını anlamak için AFA yapılmıştır. Bunun için öncelikle verilerin AFA’ya uygunluğu KMO örneklem yeterliği testi ile sınanmıştır. KMO değeri 0.96 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Alt boyutlarının Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayıları birinci boyut için .94, ikinci boyut için .88, üçüncü boyut için .87
ve dördüncü boyut için .69 olmuştur.

4 alt boyut ve toplamda 25 madde bulunmaktadır.
Toplumsallaştırma :”Öğrencilerin mutlu birer birey haline getirildiğine inanıyorum.”
Bireysel Farklılıklar :”Öğrencilerin becerilerine uygun ortamlar hazırlandığına inanıyorum.”
Çok Yönlü Gelişim : “Öğrencilerin sosyal yönden geliştirildiğine inanıyorum.”
Üst Öğrenime Hazırlanma : “Öğrencilerin her alanda okuryazar bireyler olarak yetiştirildiğine inanıyorum.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: