Öğretmenlerin Eğitim Teknoloji Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye Bayraktar
Geçerlik: 

Faktör analizinde aralarında yüksek korelasyon olan değişkenlerin bir araya
getirilmesi ile faktör adı verilen genel değişkenlerin ortaya çıkarılması söz konusudur. Bu
analizdeki en önemli amaçlar değişken sayısını azaltmak ve değişkenler arası ilişkilerdeki
yapıyı ortaya koymaktır (Kalaycı, 2010). Ölçeğin geliştirilme aşamasında yapı
geçerliliğinin sağlanabilmesi için yapılan faktör analizi 50 madde üzerinden yürütülmüştür.
Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi uygulanmış ve analiz sonucuna göre yapı
geçerliğini sağlayan maddeler saptanarak, ölçeğe son şekli verilmiştir. Analizler SPSS
18.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik ölçme aracında yer alan maddelerin birbirleriyle olan tutarlılığını ve
ölçeğin sorunu ne derece yansıttığıdır (Kalaycı, 2010; Yiğit, Bütüner ve Dertlioğlu, 2008).
Bu nedenle güvenilirlik elde edilen ölçümler ve sonrasında yapılan analizler için son
derece önemlidir. Bir ölçeğin güvenirliliğinin incelemesinde test tekrar yöntemi, paralel
formlar yöntemi, iç tutarlılık yöntemi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Sönmez (2005)’e
göre likert tipi ölçme araçlarında Cronbach alpha ile güvenirlik hesaplanmalıdır. Faktör
analizi işleminin ardından son şeklini alan veri toplama aracının iç tutarlılığını incelemek
ve güvenirlik kanıtını ortaya koyabilmek için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
hesaplanmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.975 olarak bulunmuştur.
Alanyazınde Cronbach Alpha katsayısı için 0.70’nin sınır değer olduğu Pedersen ve Lui
(2003) tarafından belirtilmekte Kalaycı, (2010) ise 0.80’in üzerindeki değerler yüksek
derecede güvenilir olarak kabul edilmektedir Hesaplanan katsayının alanyazına göre
oldukça iyi olduğu söylenebilir.
Faktörlerin her biri için Cronbach Alpha katsayısı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Birinci
faktör için Cronbach Alpha katsayısı 0.959, ikinci faktör için 0.912, üçüncü faktör için
0.901 ve son olarak dördüncü faktör için 0.767 olarak bulunmuştur.

1. Bir işletim sistemini yeniden kurarım.
2. Verilerimi internet üzerinde bir alanda (google drive, dropbox, e-posta vb.) depolarım.
3. Bir resim üzerinde çözünürlük ve boyut gibi değişiklikler yaparım.
4. Taşınabilir bellekleri(diskleri) biçimlendiririm.
5. Dosya formatları (mp3-wav,avi-mpeg,bmp-jpg vb.) arasında dönüşüm yaparım.
6. İnternetten görüntülü konuşma yaparım.
7. Çoklu ortam öğelerini kullanarak bir sunu hazırlarım.
8. Çoklu ortam öğelerini (ses, resim, metin vb.) kullanarak bir video hazırlarım.
9. Ses ayarı ile ilgili gelişmiş ayarları yaparım.
10. Bir antivirüs programını etkin olarak kullanırım.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi
İletişim: