Öğretmenlerin Bahçe Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşçı, G., & Keleş, O. (2021). Scale of Attitude Towards Garden-Based Learning Approach: The Study of Validity and Reliability. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(3), 1957-1968.

Sorumlu Yazar: 
Gülşah TAŞÇI
Geçerlik: 

Ölçeğin açımlayıcı faktör analizine uygunluğuna kanıt sağlamak amacıyla Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi kullanılmıştır. Madde geçerliği için madde toplam test korelasyonları hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenilirlik katsayıları birinci boyut için 0.94, ikinci boyut için 0.79 ve üçüncü boyut için 0.70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününe ait Cronbach’s alpha katsayısı ise 0.91’dir.

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: