Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, M., ve Özbek, R. (2018). Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeğinin geliştirmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(3), 185-208.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Eroğlu
Geçerlik: 

ölçeğin
geçerliğini test etmek amacıyla tüm ölçeğe DFA yapılmıştır. DFA sonucunda elde
edilen uyum indeksleri incelendiğinde ( x²/(sd)= 2.110, GFI= .90, AGFI= .88, CFI=
.92, RMSEA= 0.050, RMR= .046, SRMR= .053), altı boyutlu yapıdan oluşan modelin
tüm uyum iyiliği kriterleri açısından kabul edilebilir aralıkta olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık çalışmalarında Cronbach Alpha iç
tutarlılık katsayıları, faktörlerde. 70-.88 arasında iken ölçeğin geneli için. 93 olarak
hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
hiçbir zaman =1 , her zaman=5
İletişim: