Öğretmenlerin Okul Müdürlerine Yönelik Likert Tipi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Selçuk, E. (2019). Öğretmenlerin Okul Müdürlerine Yönelik Likert Tipi Tutum Ölçeği’nin
geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması.Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 112-132.

Sorumlu Yazar: 
Eray SELÇUK
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan analizler sonucunda;
• Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek tek boyutlu ve altı bileşenli bir yapı göstermiştir.
• Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin son formunun faktör yapısının beklenilen uyum
düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
Gruplar arası farklılaşmanın belirlenebilmesi için yapılan ikili ve çoklu karşılaştırmalar sonucunda;
• Öğretmenlerin cinsiyetleri açısından tutumlarında herhangi bir manidar farklık bulunamamıştır.
• Öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri açısından anaokulu, ilkokul, ortaokulların ölçek puanları lehine
manidar bir farklılık bulunmuştur.
• Meslekte geçirilen hizmet süresi ve geçmişinde yönetim deneyimi olup olmaması öğretmenler
arasında manidar bir farklılık yaratmamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ait Cronbach α (iç tutarlık) katsayısı 0.91 (p<.05) olarak hesaplanmıştır. Bileşenlerin
iç tutarlık katsayıları tek tek incelediğinde; Rehberlik bileşeni için 0.85 (p<.05), Olumsuz Uyarıcılık
bileşeni 0.82 (p<.05), Yetkinlik bileşeni için 0.81 (p<.05), Çıkar Sağlama bileşeni için .72 (p<.05), Negatif
Kişilik bileşeni için .66 (p<.05), Otorite bileşeni için .62 (p<.05) değerleri bulunmuştur. Sosyal bilimler
için alt sınır .70 (p<.05) olarak kabul edildiği düşünülürse, ölçeğin son iki bileşenin yeterli güvenirlikte
olmadığı görülmektedir, ancak ölçeğin tamamına ait olan iç tutarlık katsayısı oldukça yüksek olarak
hesaplanmıştır. Ölçek toplam puanları üzerinden yürütülen test tekrar test güvenirliği sonuçlarına göre
korelasyon katsayısı .78 (p<.01) olarak bulunmuştur.

19 olumlu 8 olumsuz toplam 27 madde

Derecelendirme: 
1=kesinlikle katılmıyorum 2=katılmıyorum 3=kararsızım 4=katılıyorum 5=kesinlikle katılıyorum
İletişim: