Öğretmenlerin Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dilekli, Y. ve Tezci, E. (2015). Öğretmenlerin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 38, 135-153. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3056

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Dilekli
Geçerlik: 

Uyum İndeksleri : χ² 479.56 sd 167 χ²/sd 2.871 Kabul GFI 0.89 Kabul Edilebilir AGFI 0.86 Kabul Edilebilir CFI 0.98 Kabul NFI 0.97 Kabul NNFI 0.98 Kabul SRMR 0.042 Kabul RMR 0.026 Kabul RMSA 0.069 Kabul Edilebilir PGFI 0.71 Kabul Edilebilir şeklindedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .89 ikinci faktör için .93 ve üçüncü faktör için .74’tür. Ölçek geneline ait Alpha güvenirlik katsayısı ise .95‘dir.

3 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)