Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdevecioğlu, M. (2009). Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları: Teorik Çerçeve ve Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), 47-67.

Sorumlu Yazar: 
Mahmut Özdevecioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

23 maddeden oluşan ölçeğin test tekrar test güvenilirliği ve iç tutarlılığı sorgulanmıştır. Alt boyutların birinci ve ikinci alfa değerleri; Örgütlerarası Yardımlaşma .842(1.), .855(2.), Örgütlerarası Bilgi Paylaşma .745(1.), .762(2.), Örgütlerarası Centilmenlik .863(1.), .802 (1.),Örgütlerarası Uyum .712(1.), .709 (2.) olarak bulunmuştur. Dört faktörün de alfa değerleri .70’in üzerindedir. Dolayısıyla, tüm boyutlar yüksek seviyede iç tutarlılığa sahiptir.

4 alt boyut ve 23 madde
Örgütlerarası Yardımlaşma (8 m): İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeleri kısa süreliğine ödünç veririz.
Örgütlerarası Bilgi Paylaşımı (5 m): Rekabet unsuru olmayan çok önemli bazı bilgileri paylaşırız.
Örgütlerarası Centilmenlik (6 m):Başka işletmelere işbirliği yaptığımız işletmeyi tavsiye ederiz.
Örgütlerarası Uyum (4 m): Bazen kendi menfaatimiz olan hususlardan karşı işletme adına vazgeçeriz.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)