Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Surucu, L., Maslakci, A., & Sesen, H. (2020). Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business and Economics Research Journal, 11(2), 571-579. doi: 10.20409/berj.2020.268

Sorumlu Yazar: 
Lütfi Sürücü
Geçerlik: 

Türkçeye uyarlama ve çeviri işlemi tamamlanan ölçeğinin geçerliliğini tespit edebilmek maksadıyla; dilsel geçerlilik, ıraksak geçerlilik ve ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Türkçeye uyarlama ve çeviri çalışması yapılan zorunlu vatandaşlık davranışının güvenirliğinin test edilmesi maksadıyla Fornell ve Larcker’ın (1981) bileşik güvenirlik testi ve Cronbach’ın (1951) iç tutarlılık testinden faydalanılmıştır. Yapılan testlerde ölçeğin bileşik güvenirlik değeri (CR) 0,884, iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa güvenilir değeri ise 0,885 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerin 0,7’nin üzerinde olması, Türkçeye uyarlanan ve çeviri çalışması yapılan zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğinin güvenilir ve iç tutarlılığının olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2006).

1. Çalıştığım yerdeki yöneticiler, çalışanlarına resmi görevlerinin dışında ekstra faaliyetlerde bulunmaları için baskı uygular.
2. Çalıştığım yerde herhangi bir resmi ödül olmadan, normal çalışmam gereken sürelerin dışında ekstra sürelerde çalışmak için sosyal bir baskı vardır.
3. Görevimi yaparken, resmi işlerimin dışında ekstra çaba harcamam için bir beklenti olduğunu hissediyorum.
4. Yeterli zamanım ya da enerjim olmadığında bile, kendi işlerimin dışında benden diğer çalışanların işlerine de yardımcı olmam konusunda bir baskı olduğunu hissediyorum.
5. İsteğim olmamasına karşın, normal yapmam gereken işlerin dışında, amirime yardım etmem konusunda üzerimde bir baskı olduğunu hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: