Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üstüner, M. (2009). Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-17.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Üstüner
Geçerlik: 

Geliştirilen bu ölçeğin benzer ölçek geçerliği düzeyi MDO ve MTE ölçekleri kullanılarak hesaplanmıştır. ÖĐÖBÖ, MDO ile yüksek düzeyde olumlu yönde (r=.749) bir ilişki gösterirken, MTE ile orta düzeyde olumsuz yönde(r=.415) (Büyüköztürk, 2002) bir ilişki göstermiştir.

Güvenirlik: 

ÖĐÖBÖ’nin güvenirlik hesaplamaları için ölçeğin Cronbach-alpha iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test hesaplamaları yapılmıştır. ÖĐÖBÖ’nin güvenirlik düzeyini belirlemek amacıyla ikinci öğretmen grubundan elde edilen veriler üzerinden hesaplanan Cronbach-alpha iç tutarlık katsayısı “.96” çıkmıştır. ÖĐÖBÖ iki hafta ara ile 29 öğretmene uygulanmıştır. Đki uygulamadan elde edilen eşleştirilmiş puanlar arasındaki Pearson korelasyon katsayısı “r=.88” çıkmıştır. Veriler üzerinde yapılan analizler sonucu elde edilen bu değerler ÖĐÖBÖ’nin güvenilir bir ölçüm yaptığının kanıtı olarak kabul edilebilir düzeydedir. Yapılacak olan araştırmalarda ölçekte yer alan maddeler 1= Hiçbir zaman, 2= Nadiren, 3= Bazen, 4= Çoğu zaman, ve 5= Her Zaman olacak şekilde derecelendirilmelidir. Bu şekilde derecelendirme yapıldığında 17 maddeden oluşan ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85 olacaktır. Ölçekten alınan yüksek puan örgütsel bağlılığın yüksek olması, puanın düşük olması ise örgütsel bağlılığın düşük olması anlamına gelmektedir. Ölçekten elde edilen bir puanın yüksek ya da düşük olduğuna karar vermede uygulayıcılar aritmetik ortalamaya standart sapmanın eklenmesi ve çıkarılması sonucu elde edilecek puan aralığını “orta” , standart sapmanın aritmetik ortalamadan çıkarılması sonucu elde edilen puandan daha aşağı puanları “düşük” , standart sapmanın aritmetik ortalamaya eklenmesi sonucu elde edilen puandan daha yukarı olan puanları “yüksek” olarak niteleyebilirler.

Tek boyut ve 17 Madde: Bu okulda yönetimin bir parçası olduğuma dair güçlü bir duygu yaşıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman-5=her zaman)
İletişim: