Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pehlivan, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilig Dergisi, 63, 135-158.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Pehlivan
Geçerlik: 

DFA ile hesaplanan uyum indeksleri değerleri χ²=364.85, df=195, χ²/df=1.87 RMSEA=.048, NNFI=.94, NFI=.90, CFI=.95, GFI=.92 ve AGFI=.90 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır.

4 alt boyut 22 madde
Ağızların Eğitimdeki Yeri ve İşlevi (8 m): Bölge ağzının eğitimde değer bulması, öğrencinin kendine güvenini artırır
Ağız Kullanıcılarına Yönelik Tutum (5 m): Yöre ağzı kullananlar iyi insanlardır
Ağız Kullanımına Yönelik Duygusal Değer (6 m): Yöre dilleri kültürel bir zenginliktir
Ağızların Statüsü (3 m): Ağızlar standart dil kadar işleve sahip değildir

Derecelendirme: 
5’li Likert ( “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5) )
İletişim: