Öğretmen Adayları İçin Çevre Konularına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saraç, E. ve Kan, A. (2015). Öğretmen adayları için çevre konularına yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 142-150.

Sorumlu Yazar: 
Esra Saraç
Geçerlik: 

Modelin DFA ile chi-square, chisquare/serbestlik derecesi ve uyum indeksleri değerleri χ2=329.72, SD=167, P=.00, RMSEA= .056, GFI= .90, AGFI= .88, NFI= .96, NNFI= .97, CFI= .98 ve IFI= .98 olarak hesaplanmıştır

Güvenirlik: 

Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısının .743 ve test tekrar test güvenirlik katsayısının da .859 olduğu görülmüştür.

3 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır.
Çevre Konularını Öğrenmeye ve Öğretmeye Yönelik Olumlu Duygular : “Çevre ile ilgili konular çok ilgimi çeker.”
Çevre Konularını Öğrenmeye ve Öğretmeye Yönelik Olumsuz Duygular : “Çevre konularındaki kavramları öğrenmenin zor olduğunu düşünürüm.”
Çevre Konularına Yönelik Aktif Etkinlikler : “Çevre konuları ile ilgili videoları izlerim.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: