Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aybek, B., Aslan, S., Dinçer, S. ve Coşkun-Arısoy, B. (2015). Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 25-50. 10.14527/kuey.2015.002

Sorumlu Yazar: 
Birsel Aybek
Geçerlik: 

Çalışmanın analizi sonucunda, ölçek kapsamına alınan maddelerin çarpıklık
ve sivrilik katsayıları, madde toplam puan korelasyonları, maddelerin
korelasyon matrisi değerleri, ortak varyansları, faktör yükleri (en az .40) ve
birden fazla faktöre yüklenen maddelerin faktör yükleri arasındaki farklar (en az .20) incelenmiştir. Analizler temel bileşenler faktör çıkarma yöntemi ve
orthogonal (varimax) döndürme işlemi kullanılarak yapılmış, analiz sonucunda
18 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin oldukça iyi olduğu
söylenebilir (Özdamar, 1999). Bunun yanı sıra Cronbach’s Alpha değerine ek
olarak Split-half yöntemi ile de güvenirlik araştırılmıştır. Ölçek iki gruba
ayrılmıştır. Cronbach’s Alpha değerlerinin birinci grup için .66; ikinci grup için
ise .63 olarak bulunmasıyla her iki grubun güvenirliğinin birbirine yakın ve
oldukça iyi olduğu görülmüştür

3 Alt boyut ve 42 Madde
Derinlik, genişlik ve yeterlilik (18 m): Sorulara çözüm yolu ararken çok yönlü düşünürüm.
Kesinlik ve doğruluk (12 m): Sahip olduğum düşünce, inanç ve değerlerimi asla değiştirmem.
Önem, alaka ve açıklık (12 m): Düşüncelerimi açık bir şekilde ifade ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum– 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: