Öğretmen Adayları için Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kınay, İ. ve Özkan, E. (2014). Öğretmen Adayları için Konuşma Kaygısı Ölçeği (ÖAKKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(5),1747-1760.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Kınay
Geçerlik: 

KMO .934 ve Barlett Sphericity testi anlamlı (p<.05. df=990) bulunmuştur. Ki-kare değerinin (x2= 1925.70, N=336, sd= 737, p= 0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA; 0.069, SRMR; 0.059, CFI; 0.96, IFI; 0.96, NFI; 0.93, NNFI;0.96, ϰ2/df = 2.61 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .942, ölçeğin psikolojik durum alt boyutu için .927, fizyolojik belirtiler alt boyutu için .839 ve beceri ile ilgili kaygı alt boyutu için ise .785 olarak bulunmuştur.
Madde toplam korelasyonuna ilişkin değerler “psikolojik durum” alt boyutu için .369-.675 arasında “fizyolojik belirtiler” alt boyutu için .380-.638 arasında ve “beceri ile ilgili kaygı” alt boyutu için .424-.602 arasında değişmektedir.

3 alt boyut ve 40 maddeden oluşmuştur.

Psikolojik Durum (11 m): Konuşma anında kendimi baskı altında hissediyorum.

Fizyolojik Belirtiler (6 m): Konuşma anında ağzım kuruyor.

Beceri ile İlgili Kaygı (23 m): Konuşma anına jest ve mimiklerimi doğru kullanmadığımı düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Hiçbir zaman – 5=Her zaman)
İletişim: