Öğretimi Planlamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ş. (2019). Öğretimi Planlamaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 164-177.

Sorumlu Yazar: 
Şaban Çetin
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucuna göre ölçeğin 37 madde ve 3 alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerinin yansıttığı yargılara dayalı olarak ölçek alt boyutları sırasıyla “planlamanın yararına inanç”, “planlamaya yönelik olumsuz inanç” ve “planlamayı önemli bulma” şeklinde adlandırılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda elde edilen değerler de 3 faktörlü yapının doğrulandığının ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı ölçeğin bütünü için .95, alt boyutlar için sırasıyla .92 ile .90 ve 89’dur.

Ölçek 37 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Planlamanın yararına inanç (15m)
Planlamaya yönelik olumsuz inanç (13m)
Planlamayı önemli bulma (9m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: