Öğretmen Adayları İçin Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karatekin, K. (2013). Öğretmen Adayları İçin Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 10, 71-90.

Sorumlu Yazar: 
Kadir KARATEKİN
Geçerlik: 

Verilerin analizinde SPSS 15.00 paket programından yararlanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için ilk olarak KMO ve Bartlett test analizleri yapılarak ölçeğe faktör analizi yapılıp yapılmayacağına bakılmış, elde edilen değerlerden yola çıkılarak veriler üzerinde faktör analizi yapılmıştır

Güvenirlik: 

Tablo 6’ya göre 14 maddeden oluşan “girişim ve katılım” faktörünün iki eş yarı korelasyonu 0,771; Sperman Brown güvenirlik katsayısı 0,845; Guttmann Split-Half değeri 0,812; Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,892 ‘dir. 8 maddeden oluşan “İnanç” faktörünün iki eş yarı korelasyonu 0,750; Sperman Brown güvenirlik katsayısı 0,824; Guttmann Split-Half değeri 0,785; Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,882’dir. 11 maddeden oluşan “ilgi ve duyarlılık” faktörünün iki eş yarı korelasyonu 0,735; Sperman Brown güvenirlik katsayısı 0,793; Guttmann Split-Half değeri 0,773; Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,877’dir. Tüm faktörlerde Cronbach Alph güvenirlik katasayısının 0,70’in çok üzerinde olması ölçeğin güvenirliğinin çok yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

 Okullarda öğrencilerin yeteri kadar bilgilendirilmemesi geri dönüşüm faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. (ÖA-8).
 Maalesef katı atık miktarını azaltmak mümkün değildir. (ÖA-24)
 Yeniden kullanım ülkelerin enerji ihtiyacını ve dışa bağımlılığını azaltır (Kışlalıoğlu, Berkes, 2010).
 Kaynak kullanımı vergiye bağlanmalı, doğal kaynaklardan yararlananlar atık madde üretimlerine göre vergilendirilmeli (Çepel,2006).
 Doğaya karşı olan tutum ve davranışlarımızın gelecek kuşakların alın yazısı ile eşdeğer olduğu unutulmamalıdır (Çepel,2006).
 Evsel katı atıkların geri dönüşümü ile yenilenemeyen hammadde kaynakları korunur (Akın, 2009).
 Çevreye karşı duyarsız olması insanların bu konuyu önemsememesine neden olmaktadır.
 Günümüzde yasalara göre, çevrenin korunması gerçek ve tüzel kişilerle yurttaşların görevidir (Güney, 2004.221).
 Özel toplama yerleri olursa geri dönüşüm uygulanabilir (ÖA 42).
 Yaşadığım şehirdeki katı atık bertaraf yöntemini bilmiyorum. (ÖA-20)
 Atık maddelerin geri dönüşümden sonra kullanılmasını tehlikeli buluyorum.(ÖA-40)
 Doğaya karşı olan tutum ve davranışlarımızın gelecek kuşakların alın yazısı ile eşdeğer olduğu unutulmamalıdır
 İnsanların bilinçsiz olmaları ve çevreye karşı duyarsız olmaları nedeniyle aileler ürettikleri çöpleri ayrıştırmamaktadır. (ÖA-54)

Derecelendirme: 
kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1)
İletişim: