Öğretmen Adayları İçin Eleştirel Dinleme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taşkın, Y. (2017). Öğretmen Adayları İçin Eleştirel Dinleme Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Language Academy. 5(2), 116-128.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Taşkın
Geçerlik: 

Ölçeğin Kaiser-MeyerOlkin(KMO) değeri ,793 Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise (χ2=957,551; sd=190 p<.,000) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçekte ulaşılan üç alt boyuttan her birinin Cronbach Alfa (α) güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. “Dinleneni Anlamlandırma (Kavrama)” olarak adlandırılan birinci boyut ,779, “Dinleneni Sorgulama (Analiz)” olarak adlandırılan ikinci boyut ,740, “Dinleneni Yorumlama (Değerlendirme)” olarak adlandırılan üçüncü boyut ise ,612 güvenirlik katsayısı aldığından ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.

Örnek maddeler:
Dinleme mutlaka dinleme amacımı belirlerim.
Konunun başlığı ile içeriği arasındaki bağlantıyı sorgularım.
Konuşmada hayal unsurlarının kullanılması dikkatimi dağıtır.

Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 5= Tamamıyla Katılıyorum
İletişim: