Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çarkıt, C. & Altun, K. (2020).Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik
Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 711-717.
http://dx.doi.org/10.18506/anemon.616010

Sorumlu Yazar: 
Cafer ÇARKIT
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz neticesinde ölçeğin üç faktörlü bir yapıya
sahip olduğu belirlenmiştir. Üç faktör toplam varyansın %41,71’ini açıklamaktadır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesi için Cronbach alfa (α) ve tabakalı alfa (α) iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin genelinde tabakalı alfa katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur

Kişisel Yeterlik =19 madde; Sosyal Yeterlik =7 madde; Engeller= 4 madde; Toplam= 30 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum- 6= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: