Fen Bilimleri Dersinde Fizik Konularına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fidan, M. (2018). Artırılmış gerçeklikle desteklenmiş probleme dayalı fen öğretiminin akademik başarı, kalıcılık, tutum ve öz-yeterlik inancına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa FİDAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: