Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şad, S.N. ve Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 

Veri toplama aracının kapsamı MEB tarafından geliştirilen ve 6 ana, 31 alt yeterlik alanı, 233 performans göstergesinden oluşan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile sınırlandırılmıştır. Sözü edilen 233 performans göstergesi içerisinden bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin performans göstergeleri belirlenerek kazanım ifadelerine dönüştürülmüştür. Bu şekilde üretilen madde havuzu kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla eğitimde program geliştirme ve bilişim teknolojileri alanında çalışmaları olan iki öğretim üyesinin uzman görüşüne sunulmuştur. Dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılan taslak ölçek formu ‘oldukça yeterliyim’ ile ‘oldukça yetersizim’ seçenekleri arasında değişen 5’li derecelendirmeli Likert formatta düzenlenerek yapı geçerliliği ve güvenirlik çalışmaları için hazır hale getirilmiştir.

Taslak ölçeğinin pilot uygulaması araştırmanın yapıldığı eğitim fakültesi farklı programlarında öğrenim gören 317 son sınıf öğrencisine uygulanmış ve elde edilen verilerden hareketle yapı geçerliliğine ve güvenirliğine ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Toplam 30 maddeden oluşan veri setinin örnekleme yeterliliğini test etmek amacıyla yapılan KMO (0.960) ve Bartlett Küresellik testleri (X2= 5823.884; sd=435; p=0.000) veri setinin faktörleşme için örnekleme yeterliliğine ve çok değişkenli normal dağılım özelliğine sahip olduğunu göstermiştir. Ardından yapılan ilk temel bileşenler analizinde özdeğeri 1’in üzerinde olan toplam 3 faktör olduğu görülmüştür. Buna göre 1. Faktörün özdeğeri 14.41 olup toplam varyansın 48.25’ünü açıklarken, 2. ve 3. Faktörlerin ise özdeğerleri sırasıyla 1.31 ve 1.11 olup toplam varyansa katkıları düşüktür. Özdeğerler arasındaki farka ek olarak, yamaç çizgi grafiği ve bileşenler matrisi incelendiğinde ölçme aracının tek faktörlü bir yapı gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu amaçla faktör sayısı bir ile sınırlandırılarak analiz tekrarlanmıştır.
Elde edilen tek faktörlü yapının toplam varyansın %48.03’ünü açıklayabildiği, maddelerin faktör yüklerinin ise 0.76 ile 0.52 arasında değiştiği görülmüştür. Hesaplanan ortak faktör varyansları ise 1. (0.339) ve 22. (0.265) maddeler dışında .40 sınırının üzerinde değer almıştır. Bu maddeler yüksek faktör yükü aldıklarından (Madde 1= .582 ve Madde 22= .520), düzeltilmiş madde toplam korelasyonları (r(1)=0.556 ve r(22)=0.488) düşük olmadığından ve silinmelerinin iç tutarlılık katsayısına katkı sağlamamasından ötürü ölçekten çıkarılmamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan maddeler için hesaplanan madde-toplam korelasyonları 0.488 ile 0.733 arasında değişmektedir. Ölçek maddelerin iç tutarlılık açısından güvenirliği Cronbach Alpha ve Guttman Test-Yarılama formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.962 ve Guttman iki yarı tutarlılık katsayısı 0.938 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek maddelerine ekten ulaşılabilir.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirmeli Likert türü madde = Oldukça yeterliyim – Oldukça yetersizim
İletişim: