BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Günbatar, M. S. (2014). Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 121-135

Sorumlu Yazar: 
Musrafa Serkan GÜNBATAR
Geçerlik: 

Ölçekte bulunan tüm maddelerin ölçek toplam puanı ile
0,01 anlamlılık düzeyinde, orta ve yüksek düzeyde ilişkili oldukları
görülmektedir (p<0,01). Ölçeğin madde test korelasyonları 0,455 ile 0,713 arasında değerler almıştır. Ölçeğin madde geçerliğine ve homojenliğine ilişkin olarak verilen korelasyon değerleri ölçek maddelerinin geçerliğine ve aynı yapıyı ölçtüğüne kanıt teşkil etmektedir. Hem madde madde korelasyon değerleri, hem de madde test korelasyon değerleri incelendiğinde, ölçekteki maddelerin yeterli geçerlik düzeyine sahip oldukları görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak, tüm ölçek için ve her bir alt boyut için ayrı ayrı Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca ilk uygulamadan dört hafta sonra Eczacılık bölümü öğrencilerinden 86 öğrenci üzerinde ölçek tekrar uygulanarak test tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Ölçeğin tümüne ait Cronbach’s Alpha, 0,919 iken test tekrar test uygulaması sonucunda güvenirliği 0,931 olarak tespit edilmiştir. Birinci alt faktöre ilişkin Cronbach’s Alpha 0,899, test tekrar test güvenirliği 0,904; ikinci alt faktöre ilişkin Cronbach’s Alpha 0,884, test tekrar test güvenirliği 0,854; üçüncü alt
faktöre ilişkin Cronbach’s Alpha 0,881, test tekrar test güvenirliği 0,899; dördüncü alt faktöre ilişkin Cronbach’s Alpha 0,822, test tekrar test güvenirliği 0,818; beşinci alt faktöre ilişkin Cronbach’s Alpha 0,761, test tekrar test güvenirliği 0,712 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgular ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğuna ilişkin kanıt olarak kullanılmıştır.

23 madde ve 5 alt boyut
(19 m): İhtiyaç hâlinde grafik ve çizim programlarını (Paint, Photoshop vb.) kullanırım.
(21 m): Mail adresimi düzenli olarak kontrol etmek gerektiğine inanırım.

Derecelendirme: 
5’li Lİkert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: