Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, İ., Özgöl, M. ve Yılar, R. (2017). Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 16(3), 992-1006. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330237

Sorumlu Yazar: 
İsmail Sarıkaya
Geçerlik: 

İlk olarak literatür desteği ve uzman görüşüne başvurularak madde havuzu
oluşturulmuş, daha sonra oluşturulan maddeler daha fazla sayıda uzman grubuna sunularak forma son hali
verilmiştir. Oluşturulan form açımlayıcı faktör analizi için 434 öğretmen adayına uygulanmıştır. Açımlayıcı
faktör analizi sonucunda oluşan yapı 250 sınıf öğretmeninden oluşan örneklem ile doğrulayıcı faktör analizine
tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 24 madde ve 3 alt boyuttan oluştuğu (sevme,
değer verme, önemseme) belirlenmiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .93, Spearman Brown iki yarı test güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin gerekli güvenirliğe sahip olduğu düşünülebilir ve.lt boyutlara ait güvenirlik katsayılarının da .70’in üzerinde olması ölçümlerin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Sevme(12 madde): Hayat bilgisi öğretimini çok önemli buluyorum
Değer Verme(8 madde): Hayat bilgisi öğretimini planlamaktan zevk alırım/alacağım
Önemseme(4madde): Hayat bilgisi öğretimi için harcanan zamana acıyorum(ters madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= katılmıyorum, 5=“tamamen katılıyorum)
İletişim: