Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, B., Bağçeci, B., Kinay, A. ve Şimşek, Ö. (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 697-713. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_565

Sorumlu Yazar: 
Bayram Çetin
Geçerlik: 

Yapı geçerliği çalışmaları için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Bu uygulamaların yapıldığı çalışma grubu 358 kişiden oluşmaktadır. Crowley ve Lee (1992) faktör analizi için 100 katılımcının yetersiz, 200’ün orta, 300’ün iyi, 500’ün çok iyi ve 1000 katılımcının mükemmel olduğunu belirtmektedirler

Güvenirlik: 

ÖTMTDYTÖ’nün güvenirlik çalışmasında iç tutarlık ve test tekrar test yöntemleri kullanılmıştır. 358 kişilik birinci çalışma grubundan elde edilen verilerle hesaplanan iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .94 ve ölçeğin yaralılık alt boyutu için .95, hoşlanma alt boyutu için .87 ve yadsıma alt boyutu için ise .78 olarak tespit edilmiştir. Test-tekrar test güvenirliği için üçüncü çalışma grubuna üç hafta arayla iki kez uygulanmıştır. İki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayıları ölçeğin tümü için .90, yaralılık alt boyutu için .88, hoşlanma alt boyutu için .80 ve yadsıma alt boyutu için ise .76 bulunmuştur. .70 ve üzerindeki güvenirlik katsayılarına sahip ölçekler güvenilir kabul edilebilir (Nunnaly & Bernstein, 1994; Pallant, 2005; Büyüköztürk, 2011; Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). Bununla birlikte Raines-Eudy (2000) .50 ve üzerindeki güvenirlik katsayısının kabul edilebilir olduğunu belirmiştir. Buna göre ÖTMTDYTÖ ve tüm alt boyutlarının güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu söylenebilir.

Derecelendirme: 
İletişim: