Program Geliştirme ve Öğretim Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oğuz, A. (2012). Program Geliştirme ve Öğretim Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği geliştirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 845-861.

Sorumlu Yazar: 
Aytunga Oğuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut 30 madde
Yadsıma (12 m):
Sevme (9 m):
Önem verme (9 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: