Materyal Tasarımı Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bakaç, E. ve Özen, R. (2015). Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 461-476. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3341

Sorumlu Yazar: 
Ebru Bakaç
Geçerlik: 

Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= .061, NFI= .95, NNFI= .95 CFI= .95, IFI= .90, RFI= .93, RMR= .052, GFI=.90 ve AGFI=.93 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır.

3 boyut ve 25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: