Öğretim Programını Uyarlama Örüntüleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazıcılar-Nalbantoğlu, Ü., Bümen N. T. & Uslu, Ö. (2021). Teachers’ curriculum adaptation patterns: a scale development study, Teacher Development. https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1996452

Sorumlu Yazar: 
Ümran Yazıcılar Nalbantoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2018-2019 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik
çalışmasında amaca hizmet etme yeterliliği için uzman görüşleri alındıktan sonra ilk olarak 322 öğretmen ile AFA uygulaması yapılmıştır. AFA sonucunda toplam varyansın %52’sini açıklayan üç boyutlu (genişletme, atlama ve yeniden düzenleme) bir yapı elde edilmiştir. DFA için 361 öğretmen ile yeniden uygulama yapılmış ve uyum indeksleri yeterli çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada yapılan ölçümlere dayalı olarak bulunan güvenirlik katsayıları genişletme, atlama ve yeniden düzenleme için sırasıyla 0,72, 0,87 ve 0,85 olması, araştırmada kullanılacak araçlar için öngörülen güvenirlik seviyesinin 0,70 olması nedeniyle yeterli bir güvenirlik düzeyine işaret etmektedir.

Ölçekte toplamda 20 madde vardır.

Derecelendirme: 
1= Asla, 5=Her zaman
İletişim: