Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşaroğlu, C., Manav, F.(2015). Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 247-258.

Sorumlu Yazar: 
Cihat Yaşaroğlu
Geçerlik: 

Uygulamadan sonra, ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için sırası ile madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör analizi yapılarak yük değeri .32’den az olan maddeler ölçekten atılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre madde yük değerleri .355 – .757 arasında değişen 20 maddeden oluşan tek faktörlü ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .892 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörlü yapı, toplam varyansın % 35.815’ini açıklamaktadır. Araştırmanın sonucuna göre geçerli ve güvenilir, likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Uygulamadan sonra, ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için sırası ile madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör analizi yapılarak yük değeri .32’den az olan maddeler ölçekten atılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre madde yük değerleri .355 – .757 arasında değişen 20 maddeden oluşan tek faktörlü ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .892 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörlü yapı, toplam varyansın % 35.815’ini açıklamaktadır. Araştırmanın sonucuna göre geçerli ve güvenilir, likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir.

34 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: