Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şen, Z. ve Senemoğlu, N. (2017). Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek geliştirme çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.280-281). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Şen
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek üzere SPSS paket programı kullanılarak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Deneme uygulamasından elde edilen 214 öğrenciye ait puanların Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,96’dır. Verilerin faktör
analizine uygun büyüklükte olup olmadığını belirlemek üzere Kaiser Meyer Olkin (KMO) testi yapılmış ve KMO değerinin
0,946 olup verilerin faktör analizine uygun büyüklükte olduğu belirlenmiştir ((Tabachnick ve Fidell, 2001).

Güvenirlik: 

Nihai ölçekte yer alan maddelerin özdeğerleri 0,493 ile 0,783 arasında değişmektedir. ÖHYA ölçeğinde yer alan 24
maddenin 10 tanesi “katılım” boyutunu (Cronbach Alpha: 0,906), sekiz tanesi “işaret/ipucu” boyutunu (Cronbach Alpha:
0,894) ve altı tanesi “pekiştirme ve dönüt-düzeltme” boyutunu oluşturmaktadır (Cronbach Alpha: 0,818). Yirmi dört maddelik üç boyutlu ölçeğin açıkladığı toplam varyans %56,512’dir

Derecelendirme: 
İletişim: