Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baran, B., Siyez, D. M. ve Kaptanoğlu, Ş. N. (2018). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 137-150. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.316164

Sorumlu Yazar: 
Bahar Baran
Geçerlik: 

Ölçek geliştirme çalışmalarında yapı geçerliği incelenirken AFA sonucunda elde edilen faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmesi önerilmektedir (Kline, 2016; Van Prooijen ve Van Der Kloot, 2001). İkinci araştırma grubundan elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen yapıyı doğrulamak için DFA yapılmıştır. 14 maddeden oluşan tek faktörlü hipotetik modele ilişkin uyum iyiliği indeksleri, χ2 = 90,32, df= 45, χ2/df = 2,00, GFI = 0,93, AGFI = 0,88, CFI = 0,97, RMSEA = 0,07, SRMR= 0,04 olarak bulunmuştur
(Şekil 2). Uyum indeksleri için GFI, AGFI ve CFI için 0,90’dan büyük olması, χ2/df oranının 2-5 arasında olması ve SRMR ve RMSEA’ nın 0,08’den küçük olması iyi uyuma işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

BÖTE-TCE algı ölçeğinin ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ölçekte yer alan maddelere ait madde-toplam korelasyonları ve Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Madde toplam test korelasyonları incelendiğinde değerler r = 0,55 ile r = 0,84 arasında değişmektedir. Bu değerlerin Green ve Salkind (2008) tarafından önerilen 0,30’un üzerinde olması nedeniyle bu maddelerin ölçülmek istenen özelliği ölçtüğü söylenebilir. Bütün maddelere ait Cronbach Alfa katsayısı ise 0,93 olarak bulunmuştur.

tek boyut ve 14 madde
Erkek öğrenciler veri tabanı yönetimi konusunda daha başarılıdır.
Bölüm dersleri göz önüne alındığında, erkek öğrenciler daha başarılı olabilir.
Kadın öğrenciler eğitim derslerinde (Eğitim bilimlerine giriş, eğitim psikolojisi…,vb.) daha başarılıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: