Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Sürecine Hazır Olma Durumuna İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erkuş, L. (2009). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Erkuş
Geçerlik: 

Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği içinse faktör analizi yapılmıştır.Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yöntemi uygulanmıştır. Yapılan ilk faktör analizi sonucunda ölçek 8 faktörlü bir yapı göstermiş, açıklanan toplam varyans 72,993 olarak çıkarken, faktörlerin öz değerleri (eigen value) 3,880 ile 30,976 arasında bulunmuştur. Faktör analizinde ölçekteki 7 madde yüksek faktör yüklerinde farklı boyutlarda yer aldıklarından dolayı ölçekten çıkarılarak, ikinci kez faktör analizi yapılmıştır. İkinci faktör analizi sonucunda 7 faktörlü bir yapı gözlenmiştir. Açıklanan toplam varyans 71,818 ve faktörlerin öz değerleri 4,575 ile 31,491 arasında çıkmıştır. Yedi faktörden oluşan ölçekteki maddelerin faktör yükleri .300’den daha yüksek çıkmıştır ve farklı faktörlerde yüksek faktör yükünde bulunan madde bulunmamıştır. Dolayısıyla, ölçekteki maddelerin yapı geçerlikleri yönünden oldukça yeterli olduğu söylenebilir

Güvenirlik: 

Ölçeğin ilk alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .675 olarak hesaplanırken,
ikinci alt boyutu için bu değer .811 olarak bulunmuş, üçüncü alt boyut için .896, dördüncü alt boyut için .651, beşinci alt boyut için .791, altıncı boyut için .787 ve yedinci ve son boyutu için de .804 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı ise .945 olarak bulunmuştur.Ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyonlarında güvenirlik için .30 kriter değer olarak alınmıştır. Ancak, ölçekteki iki maddenin madde toplam korelasyonları .24 ve .29 çıkmasına rağmen, ölçeğin güvenirliğini fazla etkilemedikleri için bu maddelerin çıkarılmasına gerek görülmemiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin elde edilen Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısına
(α=.945) göre, ölçeğin uygulanmasından elde edilen verilerin güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir (Özdamar, 1999)

59 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır.
Öğrenci Yeterlikleri (4 madde)
Öğretim Elemanı (16 madde)
Fakülte Boyutu (14 madde)
Fakülte-Okul İşbirliği (5 madde)
Tesisler, Kütüphane ve Donanım (9 madde)
Yönetim (8 madde)
Kalite Güvencesi (3 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: