Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutluca, A.Y., Soysal, Y., & Radmard, S(2018). Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin uygulamalı uyarlama ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 129-152

Sorumlu Yazar: 
Ali Yiğit Kutluca
Geçerlik: 

Bartlett küresellik testi istatistiki olarak anlamlı bir sonuç vermiş (χ2= 3427,53, df=253; p<.01) ve katılımcı kitlesinden ÖYEİÖ aracılığıyla toplanan veri setinin faktörize edilebilirliği gösterilmiştir.

Güvenirlik: 

Öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlar ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, 0,79 olarak tespit edilmiştir. Ulaşılan bu değer, testin araştırmada kullanılması için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Öğrenme bilginin dereceli bir şekilde yapılandırıldığı bir süreçtir.
İddia ettiğim bir konu hakkında farklı bir görüş varsa o görüşü çürütmeye çalışırım, çünkü doğru tektir.
Ben çoğu zaman uzmanların gerçekten ne kadar bildiğini merak ederim.
Bilgelik cevapları bilmek değil, cevaplara nasıl ulaşacağını bilmek.

Derecelendirme: 
(1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve kesinlikle katılıyorum (5)
İletişim: