Öğretim Elemanı Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eker, D. (2015). Öğretim elemanı örgütsel özdeşleşme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4,(4) 118-124.

Sorumlu Yazar: 
Derya Eker
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0.939 ve Bartlett Küresellik testi 2 değeri 1817.711 (p<.05) bulunmuştur. Toplam varyansın %65,298’ini açıklayan, 2 faktörlü, 13 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçekteki iki faktöre ilişkin Cronbach-alpha değeri hesaplanmıştır. Faktör 1, bilişsel-davranışsal-duygusal örgütsel özdeşleşme, için Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.910; faktör 2, örgütün algılanan dış prestiji, için Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.821’dir

Toplamda 2 alt boyut ve 13 madde vardır.
“Diğer üniversitelerle karşılaştırdığımda bu üniversite benim için mükemmelliğin bir örneğidir. “
“Medya bir haberle çalıştığım üniversiteyi eleştirse, bu durumdan utanç duyarım.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: