Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yamaç, A., ve Gürbüz, O. C. A. K. (2013). Öğretmen adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 91-105.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yamaç
Geçerlik: 

Madde toplam korelasyonu .30 ile .63 arasında değişmekte olup, alt üst %27’lik gruplar için hesaplanan t değeri tüm maddeler için anlamlıdır. Tek faktörlü yapıyı test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizine göre ise modeli uyum indeksleri memnun edici düzeydedir (x²/df=2.1, RMSEA=.076, SRMR=.075 CFI=.90).
Elde edilen bulgulara göre maddeler arasındaki korelasyonlar .60 ile .86 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa katsayısı) .85 olarak bulunmuştur. Madde toplam korelasyonu .30 ile .63 arasında değişmekte olup, alt üst %27’lik gruplar için hesaplanan t değeri tüm maddeler için anlamlıdır

Derecelendirme: 
İletişim: