Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erturan-İlker, G., Arslan, Y. ve Demirhan, G. (2014). Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 821-833.

Sorumlu Yazar: 
Yunus Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları; ölçeğin geneli için 0.88, öz-düzenleme boyutu için 0.81 ve motivasyonel inançlar boyutu için 0.81’dir.

2 üst boyut, 5 alt boyut ve 44 madde
Öz-düzenleme stratejileri (22 m)
Bilişsel strateji kullanımı (13 m):
Öz-düzenleme (9 m):
Motivasyonel inançlar (22 m)
Öz-yeterlik (9 m):
İçsel değer (9 m):
Sınav kaygısı (4 m):

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Bana Hiç Uymuyor – 7 =Bana Tamamen Uyuyor)
İletişim: